Pokus trestného činu

Z Iurium Wiki

Verze z 23. 6. 2016, 08:04, kterou vytvořil Gealfow (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

- § 21 TZ - závažnější vývojové stádium trestného činu, protože je blíže k dokonání trestného činu - je to obecná forma trestné činy (nerozlišuje se, jestli se jednalo pouze o pokus přečinu nebo zvlášť závažného zločinu) - Znaky pokusu: o jednání, které bezprostředně směřuje k dokonání trestného činu  může mít dvojí charakter: • případy, kdy pachatel už začal naplňovat objektivní stránku trestného činu – začal již uskutečňovat to jednání popsané ve skutkové podstaty (začal už usmrcovat, ubližovat, poškozovat, vyhrožovat, …) • případy, kdy pachatel ještě nezačal uskutečňovat objektivní stránku trestného činu, ale jsou zde pomocná kritéria, na základě kterých mi řekneme, že to jednání směřuje k trestnému činu o jednání, které má přímý význam pro spáchání trestného činu  už používá prostředky nebo nástroje v závěrečné fázi trestné činnosti  v závěrečné fázi trestné činnosti odstraňuje překážky nebo působí na hmotný předmět útoku o je důležité, že při závěrečné fázi, protože při přípravě také odstraňuje překážky o je zde místní a časová určenost pokusu  místní – nachází se na místě spáchání trestného činu  časová – hned teď nebo v krátké době spáchá trestný čin • tato kritéria nemusí být splněna současně  je nutné, aby to bylo bezprostřední, protože i příprava směřuje k dokonání trestného činu o úmysl pachatele spáchat trestný čin  úmysl to může být jak přímý, tak nepřímý o nedostatek dokonání  nenastane následek předpokládaný příslušnou skutkovou podstatou  vývojová stádia rozšiřují trestnost nad rámec skutkové podstaty • skutková podstata je založena na tom, že nastane následek – nenastane tedy následek, se kterým počítá příslušná skutková podstata - o pokus se jedná v momentu, kdy pachatel začne vykonávat jednání, které je popsané ve skutkové podstatě - o pokus se jedná také, pokud se jedná o jednání, které má bezprostřední význam pro dokonání trestného činu, je v nejbližší časové souvislosti s následkem, který má nastat (časová určenost pokusu) a je zde také místní souvislost (místní určenost pokusu) o toto jsou ovšem pouze pomocná kritéria – na základě izolovaných kritérií nikdy nedospějeme k názoru, že se jedná o pokus o jednání, které má bezprostřední význam – např. pachatel odstraňuje překážky v závěrečné fázi svého jednání – např. vylamuje dveře bytu  začíná působit na hmotný předmět útoku  začíná svazovat poškozeného, kterého chce omezit na osobní svobodě o časová určenost – už se chystá skočit na oběť o místní určenost – dorazil na místo trestného činu - úmysl pachatele musí směřovat k dokonání trestného činu, úmysl nesmí být směřován pouze na pokus - u pokusu může scházet následek případně účinek, ale jsou i situace, kdy pachatel nemusí naplnit ani objektivní stránku, co se týká jednání o ještě nezačal jednat, ale už i tak se jedná o pokus - pokus o trestný čin může být zároveň přípravou k jinému trestnému činu o např. přepadení osoby, která má zbraň, kterou chci zabít svého obchodního společníka - Neukončený pokus – pachatel ještě neučinil vše, co považoval za nutné k dokonání TČ o sice už se nachází na místě trestného činu, ale ještě nevystřelil na poškozeného o zánik trestnosti je obecně možný - Ukončený pokus – pachatel učinil vše, co považoval k dokonání TČ za nezbytné, ale k dokonání přesto nedojde o např. výstřel na poškozeného, ale netrefí se – udělal všechno, co už udělat chtěl o zpravidla je zánik trestnosti vyloučený, protože dobrovolné upuštění není možné o je možné, jen pokud je zde časové období, ve kterém je možné odstranit následky  např. podání jedu, který ale neúčinkuje hned – a on si to rozmyslí a nechce způsobit následek, a proto zavolá záchranku, která oběť zachrání

Nezpůsobilý pokus a příprava trestného činu

Zánik trestnosti přípravy a pokusu trestného činu

Autoři článku: Gealfow (Mgr. Bc. John A. Gealfow)