Dělení práva v římském právu

Z Iurium Wiki

Verze z 19. 7. 2017, 14:12, kterou vytvořil Valerie.Lukas (diskuse | příspěvky) (Další dělení)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Periodizace římského práva

 1. Období práva archaického (753 př.n.l. - 146 př.n.l.) - Archaické období trvá nejspíše až do punských válek, založeno na obyčejovém právu
 2. Období klasické (146 př.n.l. - 2 st. n.l.) - V tomto období je velmi vlivný praetor, který právo vykládá a taky upravuje, u dvora si svůj vliv získali právníci, vzniklo mnoho právnických děl
 3. Období poklasické (3 st. n.l. - 476 n.l.) - začíná vulgarizace práva, vznikají chybné opisy děl
 4. Období justiniánské (527 n.l. - 565 n.l.) - vydán Kodex, Digesta, Instituce a novelly

Další dělení

Právo psané a nepsané

Neostrá hranice, protože nepsané právo se často přeformovalo do psaného práva

Ius a fas

 • Fas -soubor lidských představ o tom, co je milé římským bohům, božské právo, sakrální charakter, předchází vzniku ius
 • Ius - právo vytvořené lidmi pro lidi, nenáboženský obsah, světské právo
 • Mos - morálka

Soukromé a věřejné právo

 • Ius privatum - římské právo je hlavně právem soukromým, je to právo co prospívá jednotlivcům, zahrnuje právo rodinné, věcné, obligační a dědické
 • Ius publicum - právo zabývající se záležitostmi státu, zahrnuje právo ústavní, správní a trestní

Ulpiánus: "Veřejné právo je to, co je v zájmu státu, soukromé právo je to, co slouží jednotlivému člověku." Papinianus: "Právo veřejné je to, co nemohou jednotlivci měnit svými úmluvami."

Subjektivní a objektivní právo

Dělení na právní oblasti

 • Ius civile
 • Ius gentium
 • ius naturale - přirozená práva, která jsou neměnná a náleží všem bez rozdílu. Ulpiánus: "Právo společné všem lidem, ale i všem ostatním živočichům."
 • Ius honorarium

Odkaz

Zpracováno podle pražských skrip pro římské právo

Autoři článku: Valerie.Lukas (Valerie Lukášová)