Vykonatelnost rozhodnutí

Z Iurium Wiki

Verze z 4. 3. 2017, 14:19, kterou vytvořila Tpolackova (diskuse | příspěvky) (Založena nová stránka s textem „Vykonatelnost je vlastnost rozhodnutí spočívající v možnosti vynucení splnění povinnosti v něm uložené i proti vůli toho, komu byla uložena,…“)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Vykonatelnost je vlastnost rozhodnutí spočívající v možnosti vynucení splnění povinnosti v něm uložené i proti vůli toho, komu byla uložena, a to prostřednictvím státního donucení. Vykonatelnost ovšem není totéž, co výkon rozhodnutí! Podmínky nabytí vykonatelnosti jsou pak stanoveny odlišně v návaznosti na charakter rozhodnutí.

Rozsudky na plnění

Vykonatelnost nastává uplynutím lhůty k plnění, která běží od právní moci (3 dny, u vyklizení bytu 15 dní), kdy soud může stanovit lhůtu delší nebo určit plnění ve splátkách.

Ostatní rozsudky

Vykonatelnost rozsudku nastává právní mocí rozhodnutí.

Předběžná vykonatelnost

O předběžnou vykonatelnost se jedná v situacích, kdy vykonatelnost nastává nezávisle na právní moci a lhůta k plnění běží od doručení, resp. od data v rozsudku uvedeného.

Obligatorní

Předběžná vykonatelnost ze zákona nastává u

  • rozsudků odsuzujících k plnění výživného nebo pracovní odměny za poslední tři měsíce před vyhlášením rozsudku
  • rozsudky odsuzující k navrácení dítěte, vydané v řízení o navrácení dítěte ve věcech mezinárodních únosů dětí
  • rozsudky, jimiž se prodlužuje trvání výchovného opatření, kterým bylo dítě dočasně odňato z péče rodičů nebo jiné fyzické osoby

Fakultativní

Dále může nastat předběžná vykonatelnost na návrh rozhodnutím soudu, jestliže by jinak účastníku hrozilo nebezpečí těžko nahraditelné nebo značné újmy, kdy se jedná o zvláštní výrok rozhodnutí.

Vykonatelnost usnesení

U usnesení, kterým se odkládá povinnost k plnění nastává uplynutím lhůty k plnění, která běží, nestanoví-li zákon nebo rozhodnutí soudu jinak, od doručení. Není-li lhůta k plnění, nastává předběžná vykonatelnost doručením. Pokud se nedoručuje, tak vyhlášením nebo jeho vyhotovením.

Vykonatelnost usnesení dle zvláštní právní úpravy
Usnesení, kterým bylo nařízeno předběžné opatření Vykonatelné vyhlášením. Nedošlo-li k vyhlášení, je vykonatelné, jakmile bylo vydáno.
Předběžné opatření upravující poměry dítěte Vykonatelné vydáním.
Předběžné řízení ve věci ochrany proti domácímu násilí Vykonatelné vydáním.
Usnesení, jímž bylo rozhodnuto o náhradě nákladů řízení Vykonatelné uplynutím lhůty k plnění, která běží od právní moci rozhodnutí, jímž byla náhrada nákladů řízení přiznána.
Autoři článku: Tpolackova (Tereza Poláčková)