Vydržení

Z Iurium Wiki

Verze z 18. 2. 2021, 16:30, kterou vytvořil Kisskee (diskuse | příspěvky) (Stránka se edituje a brzy bude přidána podrobnější verze.)

(Edituje se)

Pokud obecné soudy nerespektují pravidlo, že počátek běhu vydržecí doby začíná až okamži-kem, kdy se vydržitel ujme oprávněné držby, a navíc nepřihlédnou k faktu, že ztrátou dobré víry dojde k zániku oprávněné držby, poruší zákaz svévole v rozhodování a stěžovatelovo právo na soudní ochranu, zaručené článkem 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

Fakt vydání pravomocného rozhodnutí není způsobilý sám o sobě zahájit běh vydržecí doby. Ústavní soud zdůraznil, že vydržecí doba začíná běžet až okamžikem, kdy se vydržitel ujme oprávněné držby, tj. začne v dobré víře s věcí nakládat jako s vlastní. V posuzovaném případu bylo za dané situace vyloučeno, aby žalobkyně začala nakládat s pozemky formou jejich reálného užívání, protože pozemky byly převážně oploceny a byly využívány a spravovány právnickými osobami (zejména vodárenskou společností). (III. ÚS 875/14) 5. 4. 2016

Autoři článku: Jakub Bargel (Jakub Bargel), Gealfow (Mgr. Bc. John A. Gealfow), Kisskee