Věcná práva

Z Iurium Wiki

Verze z 17. 9. 2016, 17:55, kterou vytvořila Tpolackova (diskuse | příspěvky) (Založena nová stránka s textem „Věcné právo je takové soukromé subjektivní právo majetkového charakteru, které je právem absolutním, majícím za svůj p…“)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Věcné právo je takové soukromé subjektivní právo majetkového charakteru, které je právem absolutním, majícím za svůj předmět věc ve smyslu práva.

Relativizace věcných práv

I obligační práva mají účinky erga omnes (nikdo není oprávněn zasahovat do obligačního práva), stejně tak například věcná práva k věci cizí mají i svoji „obligační stránku“ – např. u věcných břemen (služebností či reálných břemen) rozlišujeme tzv. vnitřní poměr a vnější poměr

  • vnitřní poměr (mezi oprávněným a povinným z VB) má relativní povahu
  • vnější poměr (mezi oprávněným a třetími osobami) má absolutní povahu

Přímé (bezprostřední) právní panství nad věcí pak neplatí u věcných práv k věci cizí. I zde (stejně jako u práv obligačních) je nakládání s věcí umožněno souhlasem vlastníka.

Dělení věcných práv

Věcná práva k věci vlastní (Iura in re proprieta)

Věcná práva k věci cizí (Iura in re aliena)

Jde o tzv. ryzí věcná práva k věci cizí (mohou být sjednána pouze jako VP)

Funkce věcných práv k věci cizí

  • VP užívací (slouží k využití hospodářské, tj. užitné funkce cizí věci) - právo stavby (institut spíše na pomezí vl. pr. a VP k věci cizí), služebnosti
  • VP zajišťovací (slouží k využití zajišťovací, tj. směnné funkce cizí věci, mají akcesorickou povahu) - zástavní právo, zadržovací právo, reálná břemena

Práva, která mohou být sjednána s účinky práv věcných

(nejde o „ryzí“ věcná práva)

Přehled právní úpravy

3. část OZ „Absolutní majetková práva“

Hlava I. Všeobecná ustanovení (§ 976-978) Hlava II. Věcná práva (§ 979-1474) Díl 1. Obecná ustanovení (§ 979-986) Díl 2. Držba (§ 987-1010) Díl 3. Vlastnictví (§ 1011-1114) Díl 4. Spoluvlastnictví (§ 1115-1239) Díl 5. Věcná práva k cizím věcem (§ 1240-1399)

  • právo stavby (§ 1240-1256)
  • věcná břemena (služebnosti a reálná břemena) (§ 1257-1308)
  • zástavní právo (§ 1309-1394)
  • zadržovací právo (§ 1395-1399)

Díl 6. Správa cizího majetku (§ 1400-1474) Hlava III. Dědické právo (§ 1475-1720)

2. část OZ „Rodinné právo“

Hlava I., Díl 4., Oddíl 2. Manželské majetkové právo (§ 708-742)[1]

  1. Přednášky JUDr. Petra Tégla, Ph.D. v ZS 2015 na PF UP
Autoři článku: Tpolackova (Tereza Poláčková)