Test pro rozpuštění politické strany

Z Iurium Wiki

Verze z 8. 7. 2016, 06:50, kterou vytvořila Tpolackova (diskuse | příspěvky) (Založena nová stránka s textem „# Zjištěné chování politické strany je protiprávní, # je přičitatelné dané politické straně, # představuje dostatečně bezprostřední hroz…“)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

  1. Zjištěné chování politické strany je protiprávní,
  2. je přičitatelné dané politické straně,
  3. představuje dostatečně bezprostřední hrozbu pro demokratický právní stát a
  4. zamýšlený zásah je přiměřený sledovanému cíli, tj. nenarušuje princip proporcionality mezi omezením práva sdružovat se v politických stranách a zájmem společnosti na ochraně jiných hodnot. Těmito hodnotami jsou zejména zájem na bezpečnosti státu, veřejné bezpečnosti a veřejném pořádku, předcházení trestným činům nebo ochrana práv a svobod druhých“.
Autoři článku: Tpolackova (Tereza Poláčková)