Příslušenství

Z Iurium Wiki

Verze z 6. 7. 2016, 17:08, kterou vytvořila Tpolackova (diskuse | příspěvky) (Založena nová stránka s textem „Příslušenství je samostatná věc v právním smyslu, která existuje vedle jiné věci, tzv. věci hlavní. == Obecně ==…“)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Příslušenství je samostatná věc v právním smyslu, která existuje vedle jiné věci, tzv. věci hlavní.

Obecně

Jedná se o vedlejší věc vlastníka věci hlavní, jejímž účelem je, aby byla s hlavní věcí užívána, a to s cílem prospěšnějšího využití věci hlavní. Je to tedy nějaká podpůrná, pomocná věc. Účelem příslušenství je, aby se užívala s věcí hlavní, a přechodné odloučení neznamená, že jím přestane být. Dále existuje vyvratitelná domněnka, že právní jednání a práva i povinnosti týkající se hlavní věci se týkají i jejího příslušenství. V případě, že existuje pochybnost, zda je či není věc příslušenstvím, posoudí se věc objektivně podle zvyklosti.

Definiční znaky

  1. Obě věci musí být věcí práva,
  2. musí je vlastnit jeden vlastník,
  3. objektivní propojenost obou věcí,
  4. pevné či volné spojení s hlavní věcí

Příslušenství pohledávky

Příslušenstvím pohledávky jsou úroky z prodlení, úroky a náklady spojené s uplatněním pohledávky. Nepatří sem ovšem smluvní pokuta, jelikož se jedná o samostatný nárok, který nesleduje právní osud pohledávky.

Autoři článku: Tpolackova (Tereza Poláčková)