Nemovitá věc

Z Iurium Wiki

Verze z 5. 7. 2016, 09:19, kterou vytvořila Tpolackova (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Nemovité věci jsou pozemky, podzemní stavby se samostatným účelovým určením, věcná práva k nim a také práva, která za nemovitá prohlásí zákon, např. právo stavby je věc nemovitá; nejedná se tedy o taxativní výčet. Dále se uplatňuje zásada, že stavba je součástí pozemku.

Autoři článku: Tpolackova (Tereza Poláčková)