Otevřít hlavní menu

Iurium Wiki β

Vítejte na právnické wiki provozované na serveru Iurium.cz. Debatovat na odborné úrovni se dá, až když známe základy. A právě budování základů je cílem této wiki. Po vzoru medicínských WikiSkript jsme se rozhodli vytvořit kvalitní databázi právních pojmů. Jsme v úvodní fázi projektu - cílem je růst. Proto nyní oceníme každou volnou ruku, která nám pomůže budovat. V přiloženém videu naleznete narychlo vytvořený návod, jak se s naší wiki pracuje - jak můžete vytvářet další články, případně jak editovat a opravovat články již vytvořené.

Obsah

Právní teorie

Právní filozofie

Rodinné právo

Římské právo

Občanské právo

Dědické právo

Právo duševního vlastnictví

Pracovní právo

Civilní právo procesní

Správní právo

Zdravotnické právo

Ústavní právo

Obchodní korporace

Obchodní závazky

Právo informačních technologií

Trestní právo

Nutná obrana

Trestní řízení

Působnost trestních zákonů

Trestný čin

Pachatel

Adhezní řízení

Skutková podstata

Vydávání

Okolnosti vylučující protiprávnost

Vývojová stádia trestného činu

Trestná součinnost

Souběh trestných činů

Promlčení trestní odpovědnosti

Trest

Presumpce neviny

Křivé obvinění

Vazba

Spolupachatelství

Účastenství

Příprava

Organizátorství

Návod

Pomoc

Nullum crimen sine lege

Zásada zákonnosti

Zásada panství práva

Zásada humanismu

Zásada přechodu trestní odpovědnosti na právního nástupce

Zásada individuální trestní odpovědnosti FO

Zásada souběžné, nezávislé trestní odpovědnosti FO a PO

Zásada odpovědnosti za zavinění

Zásada umělé izolace jevu

Zásada gradace příčinné souvislosti

Zásada subsidiarity trestní represe

Zásada stíhání ze zákonných důvodů a způsobem, který zákon stanoví

Zásada oficiality

Zásada legality

Zásada oportunity

Zásada vyhledávací

Zásada rychlosti řízení

Zásada materiální pravdy

Trestný čin obchodování s lidmi

Trestný čin znásilnění

Trestný čin pohlavního zneužití

Trestný čin kuplířství

Trestný čin přisvojení pravomoci úřadu

Zásada obžalovací

Omisivní trestné činy

Listinný důkaz

Rekognice

Hlavní líčení

Svědek

Oběť trestného činu

Trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti

Podmíněné zastavení trestního stíhání

Příkaz k zatčení

Evropský zatýkací rozkaz

Orgán veřejné moci

Objekt

Objektivní stránka

Předčasně dokonaný trestný čin

Pokus

Trestní příkaz

Obnova řízení

Dovolání

Trestní odpovědnost PO

Domovní prohlídka

Účinná lítost

Domácí vězení

Evropské právo

Finanční právo

Právo životního prostředí

Mezinárodní právo veřejné

Mezinárodní právo soukromé

Soutěžní právo