Hlavní strana: Porovnání verzí

Z Iurium Wiki
(Základní práva)
Řádek 220: Řádek 220:
  
 
[[Žaloba pro zmatečnost]]
 
[[Žaloba pro zmatečnost]]
 +
 +
[[Vykonatelnost rozhodnutí]]
  
 
== [[Správní právo]] ==
 
== [[Správní právo]] ==

Verze z 4. 3. 2017, 14:21

Vítejte na právnické wiki provozované na serveru Iurium.cz. Debatovat na odborné úrovni se dá, až když známe základy. A právě budování základů je cílem této wiki. Po vzoru medicínských WikiSkript jsme se rozhodli vytvořit kvalitní databázi právních pojmů. Jsme v úvodní fázi projektu - cílem je růst. Proto nyní oceníme každou volnou ruku, která nám pomůže budovat. V přiloženém videu naleznete narychlo vytvořený návod, jak se s naší wiki pracuje - jak můžete vytvářet další články, případně jak editovat a opravovat články již vytvořené.

Právní teorie

Právo

Právní norma

Subjektivní právo

Naléhavý právní zájem

Příčinná souvislost

Výklad a dotváření práva

Právní kultury

Subjekty práva

Právní filozofie

Co je to právo?

Historie právní filozofie

Princip soudního sebeomezení

Legalita

Legitimita

Radbruchova formule

Imperativ nezměnitelnosti materiálního ohniska ústavy

Účel práva a účely v právu

Kognitivistické a nonkognitivistické koncepce právní normy

Rodinné právo

Výživné

Registrované partnerství

Osvojení

Výkon rozhodnutí o péči o nezletilé

Střídavá péče

Římské právo

Subjekty římského práva

Vlastnictví

Držba

Věc

Právní jednání

Vydržení v římském právu

Občanské právo

Darování

Věcná práva k cizí věci

Lichva

Smlouvy se spotřebitelem

Závazek

Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku

Smluvní pokuta

Nájem

Obchodní podmínky

Zánik závazku

Věcná práva

Věc v právním smyslu

Součást

Postoupení pohledávky

Záruka za jakost

Příslušenství

Vydržení

Náhrada újmy na zdraví

Nabytí vlastnického práva od neoprávněného

Sankční škoda

Nemajetková újma

Náhrada škody za zpoždění letu

Smlouva o úvěru

Věcná břemena

Odpovědnost státu za škodu

Právnická osoba

Svéprávnost

Zákonné licence

Dědické právo

Nepominutelný dědic

Povinný díl

Zásady dědického práva

Zůstavitel

Dědic

Pozůstalost

Dědický nápad

Dědická nezpůsobilost

Právo duševního vlastnictví

Kolektivní správa autorských děl

Autorské právo

Soudní ochrana práv duševního vlastnictví

Dílo

Autorství

Pracovní právo

Pracovní poměr

Mzda sjednaná již s přihlédnutím k případné práci přesčas

Rozvázání pracovního poměru

Soukromí zaměstnance

Odměňování za práci

Faktický pracovní poměr

Dovolená

Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů

Potvrzení o zaměstnání

Civilní právo procesní

Předběžné opatření

Koncentrace řízení

Obnova řízení

Iura novit curia

Dokazování

Označení žalovaného

Insolvence

Exekuce

Rozhodčí řízení

Usnesení

Rozsudek

Náhrada nákladů řízení

Poučovací povinnost

Nedokazované skutečnosti

Ne bis in idem

Moderační právo soudu

Zastoupení nezletilého

Předžalobní výzva

Odvolání

Dovolání

Nepřiměřená délka řízení

Žaloba pro zmatečnost

Vykonatelnost rozhodnutí

Správní právo

Správní uvážení

Veřejné užívání

Odpovědnost úředníků

Právo na informace

Neurčitý právní pojem

Obec

Předpisy obcí

Přestupek

Alkohol za volantem

Kontrola ve veřejné správě

Ochrana osobních údajů

Žaloba proti rozhodnutí

Žaloba proti nečinnosti správního orgánu

Zdravotnické právo

Poplatky za přítomnost u porodu

Povinná mlčenlivost zdravotníků

Zdravotnická dokumentace

Dříve vyslovené přání

Ústavní právo

Státověda

Ústava ČR

Ústava

Listina základních práv a svobod

Vztah mezinárodního a vnitrostátního práva

Státní moc

Stát

Suverenita lidu

Organizace státu

Státní občanství

Státní suverenita

Státní území

Dělba moci

Volební systém

Parlamentní forma vlády

Prezidentská forma vlády

Smíšené formy vlády

Monarchie

Imunita

Soudnictví

Základní práva

Členění základních práv

Generační dělení základních práv

Právo na soukromí

Právo na důstojnost

Testy k poměřování základních práv

Právo na rovnost

Svoboda projevu

Statusové dělení základních práv

Právo na spravedlivý proces

Právo na rodinný život

Princip proporcionality

Osobní svoboda

Ústavní stížnost

Obchodní korporace

Neplatnost rozhodnutí valné hromady

Komanditní společnost

Společnost s ručením omezeným

Akciová společnost

Akcie

Veřejná obchodní společnost

Péče řádného hospodáře

Splnění vkladové povinnosti

Zánik obchodní korporace

Zrušení obchodní korporace

Založení a vznik obchodní korporace

Právní postavení společníků

Vnitřní organizace obchodní korporace

Přeměny obchodních korporací

Fúze

Rozdělení

Převod jmění na společníka

Změna právní formy

Přeshraniční přeměny

Přeshraniční fúze

Přeshraniční rozdělení

Koncern

Podnikatel

Emisní ážio

Prokura

Emisní kurs

Kmenový list

Družstvo

Vklad

Obchodní podíl

Kvalitativní stránka podílu

Kvantitativní stránka podílu

Podíl na likvidačním zůstatku

Smlouva o výkonu funkce

Ovlivnění

Ovládání

Kmenový list

Zatímní list

Nucený přechod účastnických cenných papírů (squeeze - out)

Bytové a sociální družstvo

Nájem družstevního bytu

Evropská společnost. Evropská družstevní společnost. Evropské hospodářské zájmové sdružení

Souběh funkcí v obchodní korporaci

Právo informačních technologií

Odpovědnost za obsah webových stránek

Trestní právo

Nutná obrana

Trestní řízení

Působnost trestních zákonů

Trestný čin

Pachatel

Adhezní řízení

Skutková podstata

Vydávání

Okolnosti vylučující protiprávnost

Vývojová stádia trestného činu

Trestná součinnost

Souběh trestných činů

Promlčení trestní odpovědnosti

Trest

Presumpce neviny

Křivé obvinění

Vazba

Spolupachatelství

Účastenství

Příprava

Organizátorství

Návod

Pomoc

Nullum crimen sine lege

Zásada zákonnosti

Zásada panství práva

Zásada humanismu

Zásada přechodu trestní odpovědnosti na právního nástupce

Zásada individuální trestní odpovědnosti FO

Zásada souběžné, nezávislé trestní odpovědnosti FO a PO

Zásada odpovědnosti za zavinění

Zásada umělé izolace jevu

Zásada gradace příčinné souvislosti

Zásada subsidiarity trestní represe

Zásada stíhání ze zákonných důvodů a způsobem, který zákon stanoví

Zásada oficiality

Zásada legality

Zásada oportunity

Zásada vyhledávací

Zásada rychlosti řízení

Zásada materiální pravdy

Trestný čin obchodování s lidmi

Trestný čin znásilnění

Trestný čin pohlavního zneužití

Trestný čin kuplířství

Trestný čin přisvojení pravomoci úřadu

Zásada obžalovací

Omisivní trestné činy

Listinný důkaz

Rekognice

Hlavní líčení

Svědek

Oběť trestného činu

Trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti

Podmíněné zastavení trestního stíhání

Příkaz k zatčení

Evropský zatýkací rozkaz

Orgán veřejné moci

Objekt

Objektivní stránka

Předčasně dokonaný trestný čin

Pokus

Trestní příkaz

Obnova řízení

Dovolání

Trestní odpovědnost PO

Domovní prohlídka

Evropské právo

Volný pohyb zboží

Evropský parlament

Primární právo EU

Sekundární právo EU

Daňové právo

Daň z přidané hodnoty

Právo životního prostředí

Emisní povolenky


Mezinárodní právo veřejné

Mezinárodní smlouva

Zásady mezinárodního práva

Mezinárodní právo soukromé

Mezinárodní příslušnost

Brusel IIbis

Soutěžní právo

Nekalá obchodní praktika