Doručování v pracovním právu

Z Iurium Wiki

Verze z 11. 5. 2020, 11:06, kterou vytvořil Muselsom (diskuse | příspěvky) (základ)

ZP vymezuje specifický postup doručování písemností zaměstnanci. Rozlišujeme listiny (zejména s razítkem), písemnosti, oběžníky, směrnice a řády apod. Listiny a písemnosti (např. naskenovaná verze, emailový oběžník, pokyn, směrnice), se doručuje jakkoliv, kdekoliv, dokonce elektronicky nebo v bytě zaměstnance.

Je zde patrné, že to, co má být listinou s delší platností, vyžaduje písemnou formu, a formu tzv. „do vlastních rukou adresáta“ – vyžaduje spolupráci obou smluvních stran v předání a převzetí. Má-li být toto právní jednání učiněno v předepsané době, je nezbytné, aby bylo druhé straně také doručeno – dokud totiž, jak se uvádí v důvodové zprávě – „nebyl právní úkon doručen, neexistuje“, a tedy nešlo podle právní úpravy Nového občanského zákoníku se tedy ani v Zákonníku práce nejedná o právní jednání, chybí-li listinná forma [Bělina, 2019].


[Bělina, M., Drápal, L. a kol.: Zákoník práce. Komentář. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019. 1508 s, dostupné na WWW https://www-beck-online-cz.ezproxy.muni.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembrhfpwk5tlgi2c443cl4zdambwl4zdmms7obtdgmzu  ]

[Branejský, Tomáš. Judikatura k datovým schránkám [online]. Epravo.cz 13-02-2018, [cit. 08-05-2020]. Dostupné na WWW:

https://www.epravo.cz/top/clanky/judikatura-k-datovym-schrankam-107069.html

Autoři článku: Muselsom (Lukas Jakubik), Gealfow (Mgr. Bc. John A. Gealfow)